ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

งานธุรการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
  นางสาวเสาวลักษณ์ ใจเพชร
วุฒิการศึกษา..บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ