ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ภาษาไทย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นางสาวบุญเกิด พันศรี

วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาไทย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

 
     
 

นางภัทรา วัฒนพงษ์

วุฒิการศึกษา..อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)
วิชาเอกภาษาไทย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางปราณี รอดพฤกษ์ภูมิ

วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาไทย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

     
 

นางนันทนา สุทธิศรี

วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกหลักสูตรและการสอนภาษาไทย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 
นางพิไลพรรณ เทพศรี
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาไทย
ตำแหน่งครู
     
 

นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข

วุฒิการศึกษา..การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกการสอนภาษาไทย

ตำแหน่งครู

 

นางสาวงามเพ็ญ คำศรีเมือง

วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

     
 

นางสาววัชรินทร์ ฐิตรัตนาภรณ์

วุฒิการศึกษา..การศึกษษบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกการสอนภาษาไทย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

นางสาวกิรณา เข็มเพ็ชร์

วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา

ตำแหน่งครู