ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นางละเอียด เจริญสุข
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

 
     
     
 นายสมาน บุบผา
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางพัชรีย์ แสงสมบุญ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกประวัติศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
     
     
 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู
  นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู 
     
     
 นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู (มาช่วยราชการ)
   นายณัฐพล งามหาร
วุฒิการศึกษา..การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     
     
นางสาวอัจฉรา มั่นจิตร
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง