ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วิทยาศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นางสาวธนัชพร พันศรี
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

 
     
 
นางเบ็ญจมาศ โยธินทวี
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางพิมคนึง ปรางค์จันทร์
วุฒิการศึกษา..การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
     
     
 นายปรีชา กันตรง
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสมพร ริ้วมงคล
วุฒิการศึกษา..การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกชีววิทยา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
     
     
 นางนงเยาว์ รักษาถ้อย
วุฒิการศึกษา..การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกฟิสิกส์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางเพ็ญศรี ชัยมานะ
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
     
     
 นางอัมพวัน หยิมกระโทก
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 

 นายสุริยา บัวหอม
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอกวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

(วิทยาศาสตร์)
ตำแหน่งครู

     
   
 นางจินตนา หอมเดิม
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
   นายบัญชา ฤทธิ์มังกร
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกชีววิทยา
ตำแหน่งครู
     
     
 นางสาวกัญญานันท์ เจนพานิช
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  นางสาวจารุวรรณ เรืองโรจน์
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
     

 

   

  นางสาวนุจรีย์ บุตรดี
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่งครูจ้างสอน

นางสาวขวัญหทัย อาดนารี
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (วท.ม.)

วิชาเอกเคมี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ลาศึกษาต่อ)