ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

คณิตศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นางสาวจินตนา พันธ์ธรรม
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอกหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 
 
นางเสาวลักษณ์ ชาบาง
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลอง
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
     
 
นางสาวสาคร ลพบุรี
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาววาสนา มณฑาลพ
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
     
 
นางจารุวรรณ วงศ์คำพันธ์
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวศุภาวดี แซ่เตียว
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครู
     
 
นางบุณรัตน์ พงษ์ดี
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  พันจ่าตรีอภิวัชร์ ทองลพ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิชาเอกรัฐศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ