ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นายทวี มัยตรีเดช
วุฒิการศึกษา..ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต (สส.บ.)
วิชาเอกเกษตรกรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

 
     
 
นางสมบูรณ์ อยู่ประสพโชค
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นายฐานันดร เจนพานิช
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางอนพัทย์ หรีรักษ์
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  ว่าที่ ร.ต.อนันต์ สหะวิริยะสกุล
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
   

นางอุษมา สหะวิริยะสกุล
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศิริพร หลีกชั่ว
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     
     

นางณัชชา ทาวิลาศ

วุฒิการศึกษา..บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิชาเอกการบัญชี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

นางสาวศศิธร ศรีทองเพิง
วุฒิการศึกษา..
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     
   
นายสราวุธ ชาติครบุรี
วุฒิการศึกษา..บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  นางสุจิตราภรณ์ พินิจ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานราชการ