ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

สุขศึกษา และพลศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นายวุฒิ กาญจนสุนทร
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)

 
     
     
 นางรัตนาภรณ์ สามารถ
วุฒิการศึกษา..พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
   นายอลงกรณ์ โสดา
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกพลศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
     
     
 นายธงชัย หอมเดิม
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
  นายมิธินันท์ ชินณะบุตร
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกพลศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     
     

 นายจิรวัฒน์ หนวดหอม
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกพลศึกษา

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ายวุฒิ กาญจนสุนทร
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอกพลศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ