ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ภาษาต่างประเทศ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 

นางอารี วีระจิตต์
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 
     
     
 นางภาวนา หวังวิชา
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางยุพา พรมพิชัย
วุฒิการศึกษา..การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
     
นางมนัสชนก ฮามกูล
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวปัศณี เทียบไธสง
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งครู
     
     
นางจีรภัทร์ พลอยแย้ม
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งครู
  นางธัญญภรณ์ โสภาพิสุทธิวงศ์
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     
     
 นางสาวพรศิริ แสนโคตร
วุฒิการศึกษา..
วิชาเอกภาษาจีน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
   นางสาวเดือนเพ็ญ สบายกาย
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
     
     
 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครู
 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครู
 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครู
 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครู