ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ฝ่ายบริการ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                                                                                  ฝ่ายบริการ

   

นายสำรวย เจนดง

ตำแหน่ง..ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

นายไพศาล ชลสินธุ์

ตำแหน่ง..พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

     
     

นายนเรศ กายสิทธิ์

ตำแหน่ง..ช่างไม้ ชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

นางพรนริทร์ พรสิริ

ตำแหน่ง..ช่างสี ชั้น ๓
วุฒิการศึกษา..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 
     
     
 นายสำอางค์ ส่องแสง

ตำแหน่ง..พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา..ปวช./การตลาด

    นายสมมิตร คเชนทร์

ตำแหน่ง..ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา..ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

     
     
  นายสำอางค์ ส่องแสง

ตำแหน่ง..พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา..ปวช./การตลาด

   
     

 

     
     
     
     
     
     
1 1 1