ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

นายณรงค์  ทารัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

 

 

 

 

นายจันทศิล ขอดทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอกพลศึกษา  

ป.บัณฑิต/บริหารการศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงบประมาณและอำนวยการ

 

นายพิเชษฐ์ ปิ่นเกิด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วุฒิการศึกษา..รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

วิชาเอกการเมืองการปกครอง

ป.บัณฑิต/บริหารการศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

     
 

นายพงศ์พันธ์ เจริญผล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาเอกการบริหารการศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นายวุฒิ กาญจนสุนทร

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

วิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน