ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ชื่อ Tab 1

ข้อความของคุณ

ชื่อ Tab 2

ข้อความของคุณ

   
 

นางกาญจนา ก้อนสันทัด
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกสังคมศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์)

 
     
 

ว่าที่ ร.ต. มนตรี สามารถ
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายบำรุง เรืองโรจน์
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
วิชาเอกศิลปศึกษา
ตำแหน่งครูช่วยสอน