ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

                                                  ปรัชญาของโรงเรียน                                                   

เป็นคนดี มีคุณธรรม

 

 

 

                                                วิสัยทัศน์ของโรงเรียน                                                  

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง  จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเอง  มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในด้านความเมตตา ความมีวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรู้โดยมุ่งเน้นวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

 

 

 

                                                 พันธกิจของโรงเรียน                                                   

  1. พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
  2. ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้คงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้
  3. พัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินผลตามสภาพจริง
  4. ส่งเสริมผู้เรียนในการพัฒนาความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์และงานอาชีพ
  5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณามีวินัยในตนเองขยันหมั่นเพียรรักษาสุขภาพเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
  6. จัดบริการสุขภาพ อนามัยด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญามุ่งเน้นความปลอดภัย
  7. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ