ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ทำเนียบผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                                          ทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

     

 นายแดง ดาวฉาย

๕ กรกฎาคม ๒๔๙๙ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓ 
(รักษาการณ์ครูใหญ่)

 

นายบุญญฤทธิ์ พรหมเวียงชัย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ 
(รักษาการณ์ครูใหญ่) 

     
     

นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๙
(ครูใหญ่)  

 

นายทองล้น เล่ห์สิงห์

๑ เมษายน ๒๕๐๙ - ๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ (ครูใหญ่)
  ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๙ - ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ (ครูใหญ่)  

   

     

ว่าที่ ร.ต. สุมิตร ศิลารัตน์

๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ (ครูใหญ่)
  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)  

 

นายวิวัฒน์ บุญเล็ก

๙ มิถุนายน ๒๕๒๓ - ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘
  (อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

   

     
 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ

๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

   นายสมชัย สิทธิมงคล

๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

     
     
 นายสงคราม อุทัย

๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓
  (รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

   นายชูชาติ จิตรประเสริฐ

๑๔ มกราคม ๒๕๔๓ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

     
     
 นายสุรีย์ ศุภวิบูรย์

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

   นายธนิต บุญกิตติเจริญ

๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

   

     
นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

  นายณรงค์ ทารัตน์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
  (ผู้อำนวยการโรงเรียน)