ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

     
 

นายธนิต บุญกิตติเจริญ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
     
     

นางขวัญเรือน จำเรือง

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 

นางรัตนาภรณ์ สามารถ

กรรมการผู้แทนครู

     
     

นายสุชาติ เดชสุภา

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

   นายวรเทพ วณิชชากร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

     
     
 นายณัฐพล เดชสุภา

กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

   พระครูกิตติสารประสิทธิ์

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

     
     

นายสมมาตร สุขกิจ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

 

นายสุชาติ โชติรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
     

ร.ต.ท.สมพร หลีกชั่ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวพรทิพย์ ด่านปรีดา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
     
 นายไพบูลย์ อยู่ประสพโชค

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   นายพันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     
     
 นางเพลิน โพธิวัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายณรงค์ ทารัตน์

กรรมการและเลขานุการ