ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมศรี  งามดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

SCLogin

  • ยินดีต้อนรับ
  • เข้าสู่โรงเรียน
  • ประจันตราษฎร์บำรุง
  • สวัสดีครับ
  • กิจกรรมนาฎศิลป์ไทยสู่ชุมชน
joomla slicebox 3d image slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมล่าสุด

IMAGE ทำเนียบผู้บริหาร
วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559
                                         ... Read More...
คำขวัญ สัญลักษณ์
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559
                                         ... Read More...
อัตลักษณ์
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559
                                         ... Read More...
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559
                                         ... Read More...
IMAGE พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2559
     รูปเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE เปิดภาคเรียน ที่ 2 ปี 2559
วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2559
    รูปเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE อบรมหนังสั้น โครงการเด็กสร้าง หนัง
วันพฤหัสบดี, 01 กันยายน 2559
    รูปเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
วันพฤหัสบดี, 01 กันยายน 2559
     รูปเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE รายละเอียดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560
      การแข่งขันแบ่งออกเป็น                  1.... Read More...
IMAGE มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วันศุกร์, 09 กันยายน 2559
     รูปเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันศุกร์, 09 กันยายน 2559
    รูปเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ฯ
วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2559
           รูปเพิ่มเติม       Read More...
IMAGE มอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2559
           รูปเพิ่มเติม       Read More...
IMAGE ฝ่ายบริการ
วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2559
                                         ... Read More...
IMAGE งานห้องสมุด
วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559
      นางสาวสุธาทิพย์... Read More...
IMAGE งานธุรการ
วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559
      นางสาวเสาวลักษณ์... Read More...
IMAGE แนะแนว
วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559
      นางวาสนา... Read More...
IMAGE ภาษาต่างประเทศ
วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559
      นางอารี... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์ด่วน
วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2559
                                     ... Read More...
IMAGE เผยแพร่ผลงาน ครูสุริยา บัวหอม
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
รายวิชาชีววิทยา 2 (ว32241) เรื่อง... Read More...
IMAGE เผยแพ่ผลงาน-ไฟฟ้าเคมี
วันอาทิตย์, 05 มีนาคม 2560
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้าเคมี Read More...
IMAGE เผยแพร่วิชา-สุขศึกษา-ม.2
วันอาทิตย์, 05 มีนาคม 2560
  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาสุขศึกษา Read More...

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ข่าวมาเล่า

โทรทัศน์กระทรวง

Hit & Hot

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ให้เรตสมาชิก
   
 

นายทวี มัยตรีเดช
วุฒิการศึกษา..ส่งเสริมการเกษตรบัณฑิต (สส.บ.)
วิชาเอกเกษตรกรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

 
     
 
นางสมบูรณ์ อยู่ประสพโชค
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นายฐานันดร เจนพานิช
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางอนพัทย์ หรีรักษ์
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  ว่าที่ ร.ต.อนันต์ สหะวิริยะสกุล
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
   

นางอุษมา สหะวิริยะสกุล
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศิริพร หลีกชั่ว
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     
     

นางณัชชา ทาวิลาศ

วุฒิการศึกษา..บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิชาเอกการบัญชี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

นางสาวศศิธร ศรีทองเพิง
วุฒิการศึกษา..
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     
   
นายสราวุธ ชาติครบุรี
วุฒิการศึกษา..บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  นางสุจิตราภรณ์ พินิจ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานราชการ
     
     
     

คณิตศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
   
 

นางสาวจินตนา พันธ์ธรรม
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอกหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 
 
นางเสาวลักษณ์ ชาบาง
วุฒิการศึกษา..การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลอง
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
     
 
นางสาวสาคร ลพบุรี
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาววาสนา มณฑาลพ
วุฒิการศึกษา..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
     
 
นางจารุวรรณ วงศ์คำพันธ์
วุฒิการศึกษา..วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวศุภาวดี แซ่เตียว
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครู
     
 
นางบุณรัตน์ พงษ์ดี
วุฒิการศึกษา..ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  พันจ่าตรีอภิวัชร์ ทองลพ
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิชาเอกรัฐศาสตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
     
     
 
     
     
   
     
     
     

 

 

งานห้องสมุด

ให้เรตสมาชิก
   
  นางสาวสุธาทิพย์ มูลอุดม
วุฒิการศึกษา..ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอกบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 
1 1 1

งานธุรการ

ให้เรตสมาชิก
   
  นางสาวเสาวลักษณ์ ใจเพชร
วุฒิการศึกษา..บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
     

ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร

ให้เรตสมาชิก

ขออภัยในการรับชม

คณะผู้จัดทำกำลังปรับปรุงข้อมูล

ลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาสี 2561

 

 
 

ลงทะเบียนแข่งขันกีฬา สีภายใน 2561 

คลิกเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนกีฬาสี
 
สะแกน QR CODE